28-05-2024

Neljä (tutkittua) vastuullisuuden kehityskohtaa, jotka jokaisen organisaation on huomioitava

Atea tunnetaan vastuullisuuspalkinnoista ja nimityksistä. Miten me sen teemme? Tässä blogissa Atean vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala pureutuu Atean käytännön työhön ja nostaa esille uusimman Atea Sustainability Focuksen sekä vastuullisuusraportin painokkaimmat viestit. Mitä sinä voit oppia maailman vastuullisimmalta IT-palveluyritykseltä juuri tässä hetkessä?

Osallistu ja vaikuta! 

Valmistelemme alan ensi vuoden vastuullisuusraporttia! Osallistu ASF-kyselyyn ja edistä vastuullisuutta IT-alalla. Kyselyn tarkoituksena on osoittaa alalle, millä tavoin pohjoismaiset organisaatiot priorisoivat kestävää kehitystä IT-hankinnoissaan sekä kartoittaa esteitä ja mahdollisuuksia vastuullisempien IT-ratkaisujen kehittämisessä.  

Kyselyyn vastaaminen vie noin viisi minuuttia, ja se on auki elokuun loppuun 2024 saakka. Jokainen vastaus on arvokas! 

 

Atea on kysynyt vuosittain pohjoismaisilta IT-ostajilta laajassa tutkimuksessa, miten he huomioivat vastuullisuuden teknologiaostoissaan. Raportit ovat kattaneet vaatimuksiin vastaamisen tuskaa, toiveita läpinäkyvyydestä ja painetta teknologia-alalle tarjota vastuullisemmin tuotettuja laitteita. Atea Sustainability Focus 2024 -raportti keskittyy kokoamaan yhteen, mitä vuosien aikana on saatu aikaiseksi.  

Hyvää, muttei riittävästi! Raportin mukaan hyvät teot ovat vielä pienimuotoisia tai tietyn yrityksen yksittäisiä parhaita käytäntöjä. Haluaisin nähdä koko alan ottavan nämä käytännöt omakseen. Tarvitaan alaa yhdistävä liike ja jaettua vastuuta, jotta vaikutus vastaa kasvavaan ympäristön tarpeeseen. Jaettu vastuu kasvattaa toimiemme vaikutusta! 

Raportti tunnistaa, että sekä ASF-kyselyllä, raportilla että alan yhteen kokoavalla kohtaamisen AS-foorumilla on ollut positiivista vaikutusta. Samalla raportti nostaa neljä välttämätöntä kehityskohdetta koko globaalille IT-alalle.

1. Tilivelvollisuus tärkeää

IT:n arvoketjujen toimijoiden pitää saada ottamaan vastuu teoistaan, jotka edistävät tai heikentävät vastuullisuutta. Tätä voidaan edistää pyrkimällä parempaan yhteistyöhön tuotantoketjun alkupäässä olevien toimittajien kanssa. Tuotantoketjun loppupäässä toimijoiden olisi varmistettava, että vastuullisuus vaikuttaa päätöksentekoon, sekä pyrittävä lisäämään vuoropuhelua, kannustimia ja tukea alkupäähän. 

2. Läpinäkyvyys lisää luottamusta

Läpinäkyvyys on ratkaisevan tärkeää, jotta organisaatiot voivat osoittaa ottavansa vastuun teoistaan ja pyrkivät toimimaan oikein. Siksi läpinäkyvyys nousee edelleen ensisijaisen olennaiseksi edellytykseksi vastuullisuustyölle. Analyysimme tunnistaa kuitenkin esteitä läpinäkyvyydelle, kuten liikesalaisuuksien paljastumisen pelko sekä pelko, että haasteiden ja kielteisten vaikutusten jakaminen aiheuttaa kritiikkiä. Läpinäkyvyys lisää sidosryhmien luottamusta. Kun tietoa ja dataa jaetaan avoimesti, voidaan havaita mahdolliset ongelmat ja puuttua niihin ajoissa. 

3. Näytä kuinka kehityt

Vaatimustenmukaisuus ei enää riitä vastamaan kiihtyvään ratkaisujen tarpeeseen. Vastuullisuustyötä on kehitettävä perustasoa pidemmälle. Tällä hetkellä edistymistä mitataan ja osoitetaan monin eri tavoin, mikä vaikeuttaa todellisten vaikutusten arviointia. EU:n kestävyysraportointidirektiivi yhdenmukaistaa raportointia ja jokaisen organisaation on asetettava selkeät mitattavat vastuullisuuden KPI:t, joilla on selkeä sisäinen vastuu.

4. Skaalautumisen kautta voittoon

Laajamittainen ja vaikuttava vastuullisuustoiminta on vielä kehitysvaiheessa, mutta analyysimme löytää myös myönteisiä merkkejä. Vaikuttavuutta voidaan lisätä skaalaamalla yksittäisten tuotemerkkien onnistuneita kestävyysaloitteita. Yhteisen vastuullisuuskehittämisen merkittävän toimijan Responsible Business Alliancen tulisi aloitteellisesti koordinoida ja käynnistää toimia, jotka kokoavat yhteen jäseniä mahdollisimman laajasti.   


Miten IT-laitteiden hankinta kannattaa kilpailuttaa

Osana raporttia tehtiin analyysi 21 pohjoismaiselle tarjouspyynnölle, joista lähes puolessa oli vaatimuksia vastuullisuudelle. Vaatimukset olivat kuitenkin hataria ja ilman konkreettisia mittareita. Hankintaa tehdessä ostajalla on valtaa, joka kannattaa käyttää. Analyysimme nostaa seuraavat havainnot hankkijoiden näkökulmasta. 

 • Vastuullisuuden hankintavaatimukset ovat usein epätarkkoja tai hataria. Jotkin hankkijat vaativat tarjoajilta, että heillä on ilmastotoimintasuunnitelma mutta eivät pyydä vähentämistavoitteita. Epämääräisten vaatimusten vaarana on, että niitä tulkitaan eri tavoin, mikä tekee arvioinnista resursseja vaativaa. Tarjouskilpailuun osallistuvien yritysten on vaikea määrittää, täyttävätkö ne kriteerit. Oli ilahduttavaa huomata, että kunnianhimoisimmat vaatimukset tulevat julkisilta toimijoilta, kuten kunnilta. Yksityisillä sen sijaan on kiinni otettavaa.  
 • Vastuullisuutta pidetään yhtenä laatunäkökohtana muiden joukossa, eikä omana painotettuna kriteerinään. Vastuullisuus näyttää olevan hankkijoiden mielestä vain lisäarvo, eikä se vaikuta päätöksentekoon siinä määrin kuin voisi odottaa. Konkreettiset vastuullisuuskriteerit kirittävät koko alaa, etenkin IT-toimittajia, eteenpäin.  
 • Vähiten hankintakriteerejä oli läpinäkyvyyteen liittyen. Monissa tapauksissa tarjoajia pyydettiin toimittamaan lista alihankkijoista asiakkaan pyynnöstä. Vaikka tällä saattaa olla vaikutusta, näen mahdollisuuden vielä suurempaan vaikuttavuuteen. Mitä jos toimittajalistojen vaadittaisiin olevan julkisesti saatavilla? Siten pohjoismaiset IT-ostajat parantaisivat avoimuutta laajemmassa mittakaavassa ja voisivat myös verrata eri toimijoiden toimittajien vastuullisuutta kauniiden juhlapuheiden uskomisen sijaan. 

   IT-ostaja: Olethan jo huomioinut vastuullisuuden neljä tärkeintä tekoa hankinnoissanne? ​
  Atea Sustainability Focus on 2017 perustettu aloite, jonka tavoitteena on kirittää vastuullisuutta globaalilla IT-alalla pohjoismaisten edelläkävijöiden johdolla. Vuosittaiseen Focus-raporttiin kootaan ajankohtainen analyysi toimialasta, joka perustu sidosryhmien näkemyksiin mm. laajan kyselylomakkeen ja tarjouspyyntöjen analyysien avulla. Raporttiin on koostettu myös suosituksia edelläkävijäorganisaatioiden toimesta. Raportti luovutetaan joka vuosi Responsible Business Alliancelle (RBA).  Atean vastuullisuusraportti 2023 pähkinänkuoressa
  Atean 2023 vastuullisuusraportissa kerrotaan mitä vuoden aikana on saatu aikaiseksi. Raportti on ensimmäistä kertaa integroitu osaksi Atean vuosiraporttia. Atean vastuullisuusstrategia, Visio 2030, sisältää seuraavat tavoitteet:

   

  • 1:1-tavoitteessa kasvatamme myymiemme ja vastaanottamiemme IT-laitteiden suhteeksi 1:1. Kunnostamalla ja kierrättämällä laitteet uusille käyttäjille pidennämme niiden käyttöikää ja säästämme luonnonvaroja. 
  • -50 %-ilmastotavoitteessamme Atean tavoitteena vähentää ilmastopäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä. 
  • TP2B on sosiaalisen kestävyyden tavoitteemme, jossa visiomme on olla The Place to Be työntekijöillemme, asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Monimuotoisuus, tasa-arvo sekä erilaisia taustoja, osaamisia ja näkökulmia arvostava kulttuuri antavat meille parhaat lähtökohdat palvella asiakkaitamme. 
  • 1M+-tavoitteessa haluamme hyödyntää miljoonan IT-käyttäjän ostovoimaa. Saavutamme tavoitteen tekemällä yhteistyötä ja sitouttamalla kokonaisia organisaatioita. Yksi tapa edistää tavoitetta on Atea Sustainability Focus. 
  • 100:1-tavoitteessa teemme hiilikädenjäljestämme 100 kertaa hiilijalanjälkeämme suuremman hyödyntämällä tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kuten lohkoketjuja, tekoälyä ja robotiikkaa. 

  Liiketoimintamme siirtyy kiertotalouden mukaiseksi, mutta vauhtia tulisi kiristää 

  Saavutimme uuden ennätyksen takaisinottoratkaisujemme avulla talteen otettuja yksiköitä: 760 900 yksikköä vuonna 2023, mikä on 26 % enemmän kuin vuonna 2022. Tehtävää kuitenkin vielä riittää suhdeluvun 1:1 saavuttamiseksi. Lue lisää GoITLoop-ratkaisustamme. 

  Päästövähennyksiä saavutettiin  

  Atean tavoitteena vähentää ilmastopäästöjä 50 % 2030 vuoteen mennessä verrattuna vuoteen 2019. Hiilijalanjälki lasketaan kolmesta näkökulmasta: suorat päästöt (Scope 1), epäsuorat ostoenergian päästöt (Scope 2) ja muut epäsuorat päästöt, kuten esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden hankinnasta syntyneet päästöt (Scope 3). Vuonna 2023 Atean Scope 1 -päästöt kasvoivat 11 %, kun taas Scope 2 -päästöt vähenivät 86 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna, pääasiassa uusiutuvan sähkön ostamisen ansiosta. Scope 1 -päästöjen kasvu johtuu fossiilisten polttoaineiden kulutuksen lisääntymisestä. Lisäksi arvoketjun (Scope 3) päästöt vähenivät 37 % vuoteen 2019 verrattuna. Arvoketjun päästöjen vähenemiseen vaikuttaa ensisijaisesti datakeskusratkaisujen myynnin väheneminen.  

  Raportin julkaisun jälkeen Atea on myös päivittänyt uudet tieteeseen perustuvan ilmastotavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Voit lukea lisää SBTi:n sivuilta 

  Kasvatimme kädenjälkeämme ja vaikutimme positiivisesti asiakkaidemme kanssa 

  100:1-tavoitteessamme pyrimme vähentämään asiakkaiden ilmastopäästöjä ja kasvattamaan siten omaa hiilikädenjälkeämme. Kehitämme metodologiaamme, jolla laskemme palveluidemme myönteisen vaikutuksen yhteiskunnalle. Palveluistamme avainroolissa toistaiseksi on ollut Atean ratkaisut etätyön mahdollistamiseen, millä vältetään työmatkojen aiheuttamia päästöjä. Vuonna 2023 tämä säästi jopa 1 158 320 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e). Takaisinottopalvelumme, joilla pidennetään IT-laitteiden käyttöikää ja kierrätetään kestävällä tavalla käytöstä poistettujen laitteiden materiaaleja, säästivät asiakkaidemme päästöjä jopa 88 812 tCO2e. 

  Vastuullisuusraportissa kuvataan Atean tunnistetut taksonomiakelpoiset (eligible) toimet, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kiertotalouteen. EU:n taksonomiamittarit varmennettu kolmannen osapuolen toimesta ensimmäistä kertaa. Seuraava vastuullisuusraporttimme on EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukainen.