Yleiset toimitusehdot

1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen

1.1 Näitä yleisiä ehtoja (”Yleiset Ehdot”) sovelletaan Atea Finland Oy:n (”Atea”) ja sen kanssa sopimuksen (”Sopimus”) tehneen asiakkaan (”Asiakas”) väliseen Atean ja/tai kolmansien osapuolten laitteiden, tuotteiden, komponenttien ja/tai vakioohjelmistojen (”Tuotteet”) myyntiin ja lisensointiin sekä Atean Asiakkaalle tarjoamiin palveluihin (”Palvelut”).

1.2 Atean tekemä Tuotteita tai Palveluita koskeva tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden tarjouksen päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole nimenomaisesti ja kirjallisesti toisin mainittu. Tuotteiden tai Palveluiden toimitusta koskeva Sopimus syntyy Atean ja Asiakkaan välille, kun i) Atea ja Asiakas ovat allekirjoittaneet toimitusta koskevan sopimusasiakirjan, ii) Asiakas on kirjallisesti hyväksynyt Atean tekemän Tuotteiden tai Palveluiden toimitusta koskevan tarjouksen, iii) Atea on kirjallisesti hyväksynyt Asiakkaan Tuotteita tai Palveluita koskevan tilauksen tai iv) Atea on toimittamalla Tuotteet tai Palvelut hyväksynyt Asiakkaan Tuotteita tai Palveluita koskevan tilauksen. Tämän kohdan mukaiseksi kirjalliseksi hyväksynnäksi katsotaan mm. sähköpostitse tehty hyväksyntä.

1.3 Atean tarjoamat Palvelut jaetaan ”Jatkuviin Palveluihin”, ”Käyttöpalveluihin”, ”Asiantuntijapalveluihin” ja ”Pilvipalveluihin”. Jatkuvilla Palveluilla tarkoitetaan näissä Yleisissä Ehdoissa huolto-, tuki- ja ylläpitopalveluita sekä muita jatkuvia palveluita kuten elinkaaripalveluita, jotka Atea toimittaa kyseisiä Palveluita koskevien palvelukuvausten mukaisesti. Jatkuvia Palveluja koskevat ehdot koskevat myös Käyttöpalveluita, ellei Sopimuksessa erikseen toisin mainita. Käyttöpalveluilla tarkoitetaan Atean Asiakkaalle tarjoamia käyttö- ja hostingpalveluita. Asiantuntijapalveluilla tarkoitetaan Atean Asiakkaalle tarjoamia asiantuntijapalveluita, kuten esimerkiksi konsultointipalveluita, asiakaskohtaisten ohjelmistojen ohjelmointia sekä järjestelmäympäristön pystytykseen tarvittavia palveluita. Pilvipalvelulla tarkoitetaan tietoverkon välityksellä hankittavaa ja tarjottavaa palvelua (kuten esimerkiksi IaaS, Infrastructure as a Service tai SaaS, Software as a Service). Pilvipalvelut voivat sisältää Atean tuottamia palveluita tai kolmansien osapuolten tuottamia palveluita. Kolmannen osapuolen pilvipalvelua kutsutaan jäljempänä näissä ehdoissa termillä ”Välitetty Pilvipalvelu”. Välitettyyn Pilvipalveluun sovelletaan ensisijaisesti kyseisen pilvipalveluntuottajan ehtoja. Atea ei vastaa Välitetyn Pilvipalvelun sisällöstä tai sen Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

1.4 Riippumatta siitä, mitä muualla näissä Yleisissä Ehdoissa tai Sopimuksessa on todettu, Tuotteisiin ja Välitettyyn Pilvipalveluun sovelletaan aina kyseisen Tuotteen valmistajan, oikeuksien haltijan tai palveluntuottajan omia ehtoja, joihin Asiakas on velvollinen oma-aloitteisesti tutustumaan ja joihin liittyvät lisätiedot ovat saatavilla Tuotteen mukana toimitettavassa aineistossa tai Tuotteen valmistajan internetsivuilla.

1.5 Palvelut ja Tuotteet on lähemmin kuvattu kutakin Palvelua ja Tuotetta koskevassa erillisessä palvelu- tai tuotekuvauksessa.

2. Hinnat

2.1 Ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu, Tuotteiden kulloinkin voimassa olevat hinnat on määritelty Atean eSHOP-järjestelmässä (”Tuotehinnasto”) ja Palveluiden hinnat on määritelty Atean kulloinkin voimassaolevassa palveluhinnastossa (”Palveluhinnasto”). Sekä Tuotehinnasto että Palveluhinnasto jäljempänä yhdessä ja erikseen ”Hinnasto”.

2.2 Jatkuvien Palveluiden maksut veloitetaan yhden (1) kuukauden jaksoissa etukäteen. Aika- ja materiaaliperusteisesti veloitettava Atean tekemät työt sekä Asiantuntijapalvelut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

2.3 Välitetyt Pilvipalvelut voidaan laskuttaa myös kyseisen palveluntuottajan ehtojen mukaisesti.

2.4 Ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu, Tuotteet laskutetaan toimituksen tapahduttua.

2.5 Maksuehto on kahdeksan (8) päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on 18 %. Atealla on oikeus periä Asiakkaalta viivästyskoron lisäksi kohtuulliset perintäkulut.

2.6 Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Verojen tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruuden tai kantoperusteen muuttuessa joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen johdosta ennen Tuotteiden tai Palveluiden toimituspäivää, on Atealla oikeus muuttaa Tuotteiden tai Palveluiden hintoja edellä mainittua muutosta vastaavasti.

2.7 Atealla on oikeus veloittaa Asiakkaalta Hinnaston mukaisesti sellaiset lisätyöt ja -kustannukset, jotka johtuvat Asiakkaan Atealle toimittaman aineiston virheellisyydestä.

2.8 Jos Asiakas tilaa jonkin Palveluihin liittyvän tehtävän ylityönä tai muita erityisjärjestelyjä käyttäen, Atea veloittaa tästä aiheutuneet lisätyöt ja - kustannukset erikseen Hinnaston mukaisesti. Vastaavasti Atea veloittaa Asiakkaan pyynnöstä toteutetuista laskutukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä aiheutuneet lisätyöt ja -kustannukset kulloinkin voimassa olevan Hinnaston mukaisesti.

2.9 Mikäli Asiakas vaatii kustannuspaikkakohtaista laskutusta, Atea veloittaa tästä aiheutuneet lisätyöt ja kustannukset erikseen kulloinkin voimassa olevan laskutushinnaston (”Laskutushinnasto”) mukaisesti.

2.10 Atealla on oikeus veloittaa Palveluiden edellyttämän matkan osalta matka-ajasta puolet sovitusta tuntihinnasta. Mikäli Palvelu tehdään Asiakkaan tilauksesta Atean normaalin työajan ulkopuolella, Atealla on oikeus veloittaa Hinnaston mukaiset lisät.

2.11 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Atealla on oikeus muuttaa Tuotteen tai Palvelun hintaa kustannustason nousua vastaavasti ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin. Mikäli Asiakas ei hyväksy Atean ehdottamaa hinnanmuutosta, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus kyseisen Tuotteen ja/tai Palvelun osalta päättymään muutoksen voimaantulohetkeen ilmoittamalla tästä Atealle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Atealla on oikeus korottaa hintoja enintään yhden (1) kerran kunkin kalenterivuoden aikana.

2.12 Mikäli Tuotteen hinnoittelu perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseisen valuutan kurssi vahvistuu olennaisesti Sopimuksen solmimishetken kurssiin verrattuna, on Atealla oikeus muuttaa Tuotteen hintaa valuuttakurssin muutosta vastaavasti. Mikäli Asiakas ei hyväksy edellä mainitun mukaisesti korotettua hintaa, on Asiakkaalla oikeus purkaa kauppa kyseisen Tuotteen osalta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Atealle ennen Tuotteen toimitusta ja käyttöoikeuden luovutusta, kuitenkin viimeistään viiden (5) päivän kuluessa siitä, kun Atea on ilmoittanut Asiakkaalle Tuotteen uuden hinnan. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole edellä kuvattua purkuoikeutta, mikäli kyseessä on Tuote, joka ei kuulu Atean normaaliin, varastoitavien Tuotteiden valikoimaan ja jonka Atea on tilannut tai hankkinut Asiakkaan pyynnöstä.

2.13 Tuotteiden toimitusta koskevassa Sopimuksessa sekä Atean hinnastoissa ja tarjouksissa esitetyt hinnat koskevat pakkaamatonta Tuotetta. Atealla on oikeus laskuttaa käsittely- ja toimituskulut erikseen Hinnaston mukaisesti. Atealla on oikeus veloittaa pientoimituksista erillinen, Hinnaston mukainen pientoimituslisä.

2.14 Mikäli lainsäädäntö Palvelua koskevan sopimuksen voimassaoloaikana muuttuu siten, että Palvelun tuottaminen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti olennaisesti lisää Atean Palvelun tuottamiseen liittyvä vastuita, velvollisuuksia tai Palvelun tuottamiseen liittyviä kustannuksia, on Atealla oikeus korottaa Palvelun hintaa edellä mainittuja kustannuksia vastaavasti. Atea ilmoittaa hinnan korotuksesta Asiakkaalle kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa.

3. Palveluita koskevat yleiset ehdot

3.1 Palveluita koskevat osapuolten yleiset velvollisuudet Atea suorittaa Palvelut Sopimuksen mukaisesti, huolellisesti ja Palvelujen vaatimalla ammattitaidolla. Asiakkaan tulee täyttää Sopimuksen mukaiset velvoitteensa huolellisesti ja viivytyksettä. Asiakas on velvollinen viipymättä toimittamaan Atealle kaikki tiedot, ohjeet ja asiakirjat, jotka ovat tarpeellisia Palvelujen suorittamiseksi Sopimuksen mukaisesti. Asiakas vastaa Atealle toimittamistaan tiedoista, ohjeista ja asiakirjoista sekä niiden oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee vastikkeetta järjestää Atealle Sopimuksessa kuvattujen Palvelujen suorittamiseksi tarpeellinen pääsy Asiakkaan tiloihin, laitteisiin ja ohjelmistoihin. Atean työntekijöiden tulee Asiakkaan tiloissa työskennellessään noudattaa sellaisia Asiakkaan Atealle kirjallisesti antamia turvallisuusmääräyksiä, jotka Atea on hyväksynyt. Ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu, Asiakkaan tulee ennen Palvelujen tarjoamisen aloittamista kustannuksellaan: (i) järjestää tarvittavat tietoliikenneyhteydet, (ii) tarvittaessa huolehtia aineistojen ja ohjelmistojen riittävästä dokumentoinnista ja (iii) huolehtia siitä, että Asiakkaalla on Palvelun käytön edellyttämät voimassa olevat ohjelmistolisenssit. Asiakas vastaa Palvelun toteuttamisen yhteydessä syntyvistä tietoliikennekustannuksista.

3.2 Palveluihin liittyvät osapuolten yhteyshenkilöt ja ilmoitukset Kumpikin osapuoli nimeää yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa Sopimuksen mukaisten Palveluiden toteutumista ja tiedottaa oman organisaationsa sisällä ja toiselle osapuolelle Palveluiden toteutumiseen liittyvistä asioista. Ellei erikseen ole osapuolten välillä kirjallisesti toisin sovittu, osapuolten yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa ovat Sopimuksessa mainitut henkilöt ja yhteystiedot. Sopimuksen mukaiset ilmoitukset ovat pätevästi tehtyjä, kun ne on tehty kirjallisesti osapuolen yhteyshenkilölle Sopimuksessa yksilöityihin osoitteisiin. Osapuolet ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan toiselle osapuolelle omien yhteystietojensa sekä yhteyshenkilöidensä muutoksista.

3.3 Etätoimenpiteet Mikäli kirjallisesti on sovittu, että Palvelut tehdään kokonaan tai osittain etätoimenpiteinä, Asiakkaan on hankittava ja ylläpidettävä kustannuksellaan Palvelun edellyttämä tietoliikenneyhteys. Kumpikin osapuoli huolehtii omalta osaltaan siitä, että sillä on etäoperointiyhteyden edellyttämät laitteet, ohjelmistot ja tietoturva.

3.4 Ohjelmistokorjaukset ja -päivitykset Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle Palveluiden puitteissa ohjelmistokorjauksia ja -päivityksiä vain siltä osin kuin siitä on kirjallisesti Sopimuksessa sovittu. Tällöinkin Asiakas vastaa ohjelmistokorjausten ja -päivitysten asentamisessa käyttöympäristöönsä sekä niiden seurauksena mahdollisesti tarvittavista asiakaskohtaisista muutostarpeista.

3.5 Palveluiden alkamisajankohta Atea aloittaa Palveluiden suorittamisen sovittuna ajankohtana. Mikäli osapuolet eivät ole sopineet Palveluiden alkamisajankohtaa, aloittaa Atea Palveluiden toimittamisen kohtuullisen ajan kuluessa.

4. Jatkuvia Palveluita koskevat erityisehdot

4.1 Jatkuvia Palveluita koskevan Sopimuksen voimassaolo

Ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu, Sopimus tulee Jatkuvien Palveluiden osalta voimaan kohdassa 1.2 kuvatun mukaisesti ja se on voimassa kolmannen (3) Sopimuksen allekirjoitusvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun asti (“Alkuperäinen Sopimuskausi”). Osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen Jatkuvien Palveluiden osalta päättymään Alkuperäisen Sopimuskauden lopussa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen Alkuperäisen Sopimuskauden päättymistä. Jos Sopimusta ei Jatkuvien Palveluiden osalta irtisanota edellä kuvatun mukaisesti, jatkuu Sopimuksen voimassaolo Jatkuvien Palveluiden Alkuperäisen Sopimuskauden jälkeen yhden (1) kalenterivuoden kerrallaan. Alkuperäisen Sopimuskauden jälkeen kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen Jatkuvien Palveluiden osalta päättymään kulloinkin meneillään olevan kalenterivuoden lopussa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kyseisen kalenterivuoden päättymistä.

4.2 Palvelutasot

Jatkuvaa Palvelua koskevassa Sopimuksessa voidaan määritellä erillisessä liitteessä kyseisen Jatkuvan Palvelun laatua mittaavat palvelutasot (”Palvelutasoliite”). Kyseisen Sopimuksen kohteena olevien Jatkuvien Palveluiden virheellisyydestä tai viivästymisestä aiheutuvat seuraamukset on yksinomaan ja tyhjentävästi määritelty asianomaisessa Palvelutasoliitteessä. Näiden virheiden tai viivästysten osalta Asiakas ei ole kyseisen Sopimuksen perusteella oikeutettu muuhun korvaukseen Jatkuvien Palveluiden osalta tai oikeutettu purkamaan Sopimusta. Mahdolliset Palvelutasoliitteestä johtuvat sanktiot hyvitetään Asiakkaalle erillisellä hyvityslaskulla.

4.3 Käyttöpalveluympäristö

Käyttöpalvelu suoritetaan Atean valitsemissa tiloissa sijaitsevassa ja Asiakkaan, Atean tai Atean alihankkijan hallitsemassa palvelinympäristössä, joka on määritelty tarkemmin Palvelukuvauksessa. Atealla on oikeus muuttaa vapaasti Käyttöpalvelujen tuotantoon käytettävää käyttöpalveluympäristöä sekä siirtää se toiseen maantieteelliseen paikkaan (myös Suomen ulkopuolelle ETA-alueen sisällä) edellyttäen, ettei muutoksella ole olennaisia vaikutuksia Käyttöpalvelujen sisältöön. Atea vastaa käyttöpalveluympäristön toimivuudesta Sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Asiakas vastaa käyttöpalveluympäristön laitteistoista ja ohjelmistoista siltä osin kuin ne tai niiden käyttöoikeudet kuuluvat Asiakkaalle. Atean vastuu näistä laitteistoista ja ohjelmistoista rajoittuu niiden toimittajien tarjoamien huolto- ja ylläpitopalveluiden koordinointiin. Asiakas on velvollinen viivytyksettä tarjoamaan Atealle kaikki tarvittavat valtuudet ja tiedot laitteiden ja ohjelmistojen huolto- ja ylläpitopalveluiden koordinointiin. Asiakas vastaa käyttöpalveluympäristössä kulloinkin käsiteltävästä tai tallennettavasta tietoaineksesta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Atea ei milloinkaan vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat edellä kuvattujen Asiakkaan vastuulla olevien laitteistojen tai ohjelmistojen virheistä.

4.4 Jatkuvien Palveluiden immateriaalioikeudet

Atean tarjoamien Jatkuvien Palveluiden (mukaan lukien Käyttöpalvelut) lopputulosten omistusoikeudet ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Atealle. Asiakas saa Jatkuvien Palveluiden lopputuloksiin rajoitetun käyttöoikeuden omassa sisäisessä ja tavanomaisessa liiketoiminnassaan. Myönnetty käyttöoikeus ei sisällä yksinoikeuksia. Asiakas vastaa siitä, että sen Atean käyttöön antamat ohjelmistot ja muu aineisto eivät loukkaa kolmannen tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia ja siitä, että ohjelmistojen ja muun aineiston sekä niiden osien tai kehitysvälineiden käyttöoikeusehdot ja/tai Asiakkaalla olevat lisenssit oikeuttavat Atean tuottamaan niillä Sopimuksessa tarkoitetut Jatkuvat Palvelut. Mikäli näin ei ole, Asiakas on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan tällaiset käyttöoikeudet ja/tai lisenssit.

5. Pilvipalvelua koskevia erityisehtoja

5.1 Erityisehtojen soveltamisala

Tämän kohdan 5 ehtoja sovelletaan Atean tuottamiin Pilvipalveluihin. Välitettyihin Pilvipalveluihin sovelletaan kyseisen Välitetyn Pilvipalveluntuottajan ehtoja, jotka toimitetaan Asiakkaalle Pilvipalvelun tilauksen yhteydessä tai muutoin kirjallisesti Asiakkaan saataville.

5.2 Pilvipalvelun aloitusajankohta

Pilvipalvelun toimittaminen on aloitettu, kun Atea ilmoittaa Pilvipalvelun olevan Asiakkaan käytettävissä yhteyspisteessä. Atean oikeus laskuttaa Pilvipalvelusta alkaa siitä hetkestä lukien, kun Pilvipalvelu on Asiakkaan käytettävissä yhteyspisteessä.

5.3 Pilvipalvelun käyttö

Asiakas sitoutuu käyttämään Pilvipalvelua näiden ehtojen mukaisesti. Asiakkaalla sekä Asiakkaan lukuun toimivalla kolmannella osapuolella on oikeus käyttää Pilvipalvelua Asiakkaan liiketoiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai muutoin jaella Pilvipalvelua kolmansille osapuolille. Mikäli Pilvipalvelun käyttöön tarvitaan tunnisteita, Atea luovuttaa tunnisteet Asiakkaalle. Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjät säilyttävät tunnisteet huolellisesti eivätkä luovuta tai paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa tunnisteillaan tapahtuneesta Pilvipalvelun käytöstä. Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Atealle tunnisteen joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään tunnisteen väärinkäytöstä. Asiakkaan tulee Atean kirjallisesta pyynnöstä vaihtaa Pilvipalvelussa käyttämänsä tunniste, jos se on tarpeen esimerkiksi Pilvipalveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Asiakas vastaa Pilvipalvelussa olevasta Asiakkaan aineistosta ja siitä, ettei Asiakkaan aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai riko kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

5.4 Muutokset Pilvipalveluun

Atealla on oikeus tehdä Pilvipalveluun sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta Pilvipalvelun sisältöön tai palvelutasoon. Atealla on oikeus tehdä myös Pilvipalvelun sisältöön ja/tai palvelutasoon vaikuttavia muutoksia, jos ne ovat tarpeen Pilvipalveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan torjumiseksi tai laista tai viranomaismääräyksestä johtuen. Mikäli Pilvipalvelun palveluympäristön muutos edellyttää Asiakkaan tietojen siirtämistä uuteen ohjelmistoon tai palveluympäristöön, Atea ilmoittaa Asiakkaalle kaksi (2) kuukautta etukäteen. Atea pyrkii ilmoittamaan muutoksesta Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen tai, ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Atea on toteuttanut muutoksen. Atea ei vastaa Asiakkaan laitteistojen, ohjelmistojen tai muun toimintaympäristön mahdollisista muutoksista tai muutoksiin liittyvistä kustannuksista.

5.5 Asiakkaan aineisto

Sopimuksen päättyessä Atea luovuttaa Asiakkaan Pilvipalvelussa olevan aineiston 30 päivän kuluessa Asiakkaan esittämästä kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaan aineisto luovutetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Atealla on oikeus veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti Asiakkaan aineiston keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta käytetyn ajan mukaisesti. Atean velvollisuus säilyttää Asiakkaan aineistoa päättyy 60 päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä, jonka jälkeen Atealla on oikeus ja velvollisuus kustannuksellaan tuhota Asiakkaan aineisto, ellei Asiakas ole pyytänyt Asiakkaan aineiston palauttamista. Atealla on kuitenkin oikeus tuhota tai säilyttää asiakkaan aineistoa siltä osin, kuin Atea on tähän velvollinen voimassa olevan lain tai viranomaismääräyksen perusteella. Jos Pilvipalvelussa oleva Asiakkaan aineisto on tuhoutunut, kadonnut, muuttunut tai vahingoittunut Asiakkaan käytettyä tunnistettaan taikka Asiakas on muuten omalla toiminnallaan tuhonnut, kadottanut, muuttanut tai vahingoittanut Pilvipalvelussa olevaa Asiakkaan aineistoa, tällaisen aineiston palauttamisesta Atealla on oikeus veloittaa sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti.

5.6 Pilvipalvelun katkokset

Pilvipalvelussa voi olla tilapäisiä palvelukatkoksia, jotka voivat johtua Pilvipalvelun saatavuuden, suorituskyvyn, palautettavuuden tai hallittavuuden varmistamiseksi tai palauttamiseksi tehtävistä toimenpiteistä tai muista vastaavista katkoksista. Atea ilmoittaa Asiakkaalle katkoksista, jos se on kohtuudella mahdollista. Edellä sanotun lisäksi Atealla on oikeus keskeyttää Palveluiden tuottaminen yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden taikka Palveluihin kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi tai jos laki tai viranomaismääräys tätä edellyttää. Jos Atea keskeyttää Pilvipalvelun tuottamisen tässä kohdassa mainitusta syystä, Atea ilmoittaa keskeytyksestä ja keskeytyksen kestosta Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

5.7 Varmuuskopiointi

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Atea ei vastaa Pilvipalvelussa olevan Asiakkaan aineiston varmuuskopioinnista. Asiakas vastaa oman aineistonsa varmuuskopioinnista ja varmuuskopioiden toimivuuden tarkastamisesta.

6. Asiantuntijapalvelut

6.1 Asiantuntijapalveluita koskevan Sopimuksen voimassaolo

Asiantuntijapalveluita koskeva sopimus tulee voimaan kohdassa 1.2 kuvatun mukaisesti ja se on voimassa Sopimuksessa sovitun määräajan tai kunnes molemmat osapuolet ovat asianmukaisesti täyttäneet Sopimuksen velvoitteensa.

6.2 Projektin ohjausryhmä

Projektiluonteisen Asiantuntijapalvelua koskevan Sopimuksen toteuttamista ja osapuolten välistä yhteistyötä koordinoimaan perustetaan ohjausryhmä, johon kumpikin osapuoli nimeää vähintään kaksi (2) edustajaa. Ohjausryhmä valvoo osapuolten yhteistyöorganisaationa projektin toteuttamista. Ohjausryhmä voi yksimielisellä päätöksellään hyväksyä sellaiset toimitettavaa Asiantuntijapalvelua ja/tai projektisuunnitelmaa koskevat muutokset, jotka vaikuttavat Sopimuksen mukaisen toimituksen sisältöön, sen hintaan tai toimituksen aikatauluun. Ohjausryhmällä ei ole oikeutta muuttaa Sopimusta muilta osin. Ohjausryhmän puheenjohtajan nimittää Asiakas ja sihteerin Atea. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa sekä aina toisen osapuolen pyynnöstä. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Ohjausryhmän lisäksi kumpikin osapuoli nimittää itselleen projektipäällikön, jolla tulee olla valtuudet päättää toimituksen kannalta normaaliin päivittäiseen toimintaan liittyviä seikkoja sekä seikkoja, jotka ainoastaan vähäisessä määrin vaikuttavat toimituksen hintaan tai aikatauluun. Projektipäälliköt raportoivat toimituksen etenemisestä ohjausryhmälle.

6.3 Toimitusaikataulu

Asiantuntijapalveluita koskevassa Sopimuksessa tai sen projektisuunnitelmassa on kuvattu alustava toimitusaikataulu. Aikataulua päivitetään suunnitteluvaiheen ja toimituksen aikana ja päivitykset liitetään osaksi Sopimusta tai sen projektisuunnitelmaa. Mikäli toimitus viivästyy sovitusta johtuen Asiakkaan vastuulla olevien tehtävien myöhästymisestä, aikataulua jatketaan viiveen pituisella ajalla sekä kohtuulliseksi katsottavalla lisäajalla.

6.4 Oikeudet ohjelmistoihin ja muuhun aineistoon

Omistusoikeus ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet Asiantuntijapalveluiden lopputuloksiin kuuluvat Atealle. Asiakkaalla ja Asiakkaan kanssa kulloinkin samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää Asiantuntijapalveluiden tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia sisäisessä toiminnassaan. Käyttöoikeuden puitteissa Asiakkaalla on vapaa kopiointioikeus sekä oikeus käyttää Asiantuntijapalveluiden tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia pohjana jatkotyölle sekä oikeus tehdä tai teettää niihin muutoinkin muutoksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä eikä muutenkaan luovuttaa Asiantuntijapalveluiden tuloksena syntyviä asiakirjoja tai muita tuloksia kolmannelle osapuolelle muutoin kuin edellä mainittua tarkoitusta varten.

6.5 Asiantuntijapalveluiden tulosten hyväksyminen

Asiakas ja Atea sopivat Sopimuksessa raportointiaikataulusta ja sen laajuudesta. Mikäli Sopimuksessa ei ole sovittu raportointiaikataulusta ja sen laajuudesta, raportoi Atea omien käytäntöjensä mukaisesti. Atean käytännöistä poikkeavasta raportoinnista Atea veloittaa erikseen kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti. Asiakkaan on ilmoitettava hyväksymisensä tai huomautuksensa Atean Asiantuntijapalvelun edistymisestä antamaan kirjalliseen ilmoitukseen, väli- ja loppuraporttiin sekä Atean Asiakkaalle luovuttamiin Asiantuntijapalvelun tuloksiin ilman aiheetonta viivytystä. Ellei Asiakas tee kirjallista huomautusta seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen tai väliraportin vastaanottamisesta, ilmoitukseen tai väliraporttiin sisältyvä työ katsotaan hyväksytyksi. Loppuraporttiin sisältyvä työ taikka Atean Asiakkaalle luovuttaman Asiantuntijapalvelun tulos katsotaan vastaavasti hyväksytyksi, ellei Asiakas tee kirjallista huomautusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa loppuraportin taikka tulosten vastaanottamisesta. Jos Asiantuntijapalveluun ei sisälly loppuraporttia eikä Asiantuntijapalvelun tulosten luovuttamista, Asiantuntijapalvelu katsotaan hyväksytyksi, jos Asiakas ei tee kirjallista huomautusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Asiantuntijapalvelun tekemisestä.

6.6 Atean vastuu Asiantuntijapalvelun virheistä

Atean vastuu Asiantuntijapalvelun virheistä rajoittuu virheen korjaamiseen omalla kustannuksellaan ja edellyttää, että Asiakas ilmoittaa Atealle virheestä kirjallisesti edellä mainitun Asiantuntijapalveluiden hyväksymisajan puitteissa.

7. Tuotteita koskevat erityisehdot

7.1 Tuotteiden toimitusehdot

Laitteiden ja komponenttien toimitusehto on Suomessa tapahtuvissa toimituksissa vapaasti rahdinkuljettajalla Atean ilmoittamassa lähtöpaikassa (Incoterms 2020, Free Carrier) ja ulkomaan toimituksissa nimettyyn määräpaikkaan (Incoterms 2020, Delivered At Place). Asiakas on velvollinen tarkastamaan sille toimitetut Tuotteet huolellisesti ja reklamoimaan viipymättä mahdollisista Tuotteiden toimituksessa olevista virheistä. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas ole esittänyt Atealle Tuotteiden toimitusta koskevaa kirjallista huomautusta viiden (5) päivän kuluessa Tuotteen toimituspäivästä ja/tai käyttöoikeuden luovutuspäivästä. Asiakkaan tulee kuitenkin Tuotetta vastaanottaessaan välittömästi ilmoittaa rahdinkuljettajalle havaitsemistaan ilmeisistä kuljetusvaurioista ja/tai toimitusta koskevista puutteista.

7.2 Tuotteiden toimitusaika

Atea toimittaa Tuotteet sovittuna toimitusaikana. Ellei toimitusaikaa ole kirjallisesti sovittu, Atea toimittaa Tuotteet kohtuullisessa ajassa sopijapuolten välisen Tuotteiden toimitusta koskevan sopimuksen voimaantulon jälkeen edellyttäen, että kyseisiä Tuotteita on saatavilla. Mikäli sovittuja Tuotteita ei ole saatavilla, Atea toimittaa Tuotteet kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun niitä on jälleen saatavilla. Mikäli Atealla on erääntyneitä saatavia Asiakkaalta, on Atealla oikeus pidättyä Tuotteiden toimituksesta, kunnes Asiakas on suorittanut erääntyneet maksunsa. Sovittua toimitusaikaa pidennetään vastaavasti. Tuotteet katsotaan toimitetuksi, kun ne on toimitettu Sopimuksessa sovittuun paikkaan.

7.3 Omistus- ja käyttöoikeus

Omistusoikeus toimitettuihin laitteisiin ja komponentteihin siirtyy Asiakkaalle ja Asiakkaan käyttöoikeus ohjelmistotuotteisiin alkaa, kun Asiakas on maksanut Tuotteet kokonaisuudessaan.

7.4 Tuotteita koskeva takuu

Toimitettuihin Tuotteisiin sovelletaan kaikilta osin, mukaan lukien käyttöoikeus- ja takuuehdot sekä immateriaalioikeuksien loukkaukset ja vastuut, yksinomaan Tuotteen valmistajan omia vakioehtoja, joihin Asiakas on velvollinen oma-aloitteisesti tutustumaan ja joihin liittyvät lisätiedot ovat saatavilla Tuotteen mukana toimitettavassa aineistossa tai Tuotteen valmistajan Internet -sivuilla. Atea toimittaa Tuotteet sellaisena kuin ne ovat, eikä Atea anna toimittamilleen Tuotteille muuta takuuta tai sitoumusta kuin valmistajan mahdolliset takuut ja sitoumukset. Solmimalla Tuotteiden toimitusta koskevan Sopimuksen Asiakas vahvistaa tutustuneensa Tuotteita koskeviin valmistajan omiin vakioehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

7.5 Tuotteiden vaihto- ja palautusoikeus

Toimitetuilla Tuotteilla ei ole kuluttajakaupan vaihto- ja palautusoikeutta.

8. Alihankinnat

Atealla on oikeus teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviään valitsemillaan alihankkijoilla, jolloin Atea huolehtii siitä, että sen alihankkijaa sitovat kohdan 10 salassapitoa vastaavat ehdot. Atealla on oikeus vapaasti vaihtaa alihankkijoitaan. Atea vastaa alihankkijoidensa osuudesta kuin omastaan.

9. Rekrytointirajoitus

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, kumpikaan osapuoli ei saa ottaa palvelukseensa toisen osapuolen palveluksessa olevaa tai ollutta henkilöä, joka tekee tai on tehnyt Palveluun liittyviä keskeisiä tehtäviä, eikä tehdä muutakaan sopimusta tai muutoin sopia sellaisesta järjestelystä, jonka tarkoituksena on kyseisen henkilön työpanoksen hankkiminen, ennen kuin kuusi (6) kuukautta on kulunut kyseisen asiantuntijapalvelun tai työsuhteen päättymisestä sen mukaan kumpi niistä päättyy aikaisemmin. Mikäli osapuoli rikkoo tätä rekrytointirajoitusta, osapuoli on velvollinen maksamaan sopimussakkona toiselle osapuolelle kyseisen henkilön kuuden (6) kuukauden ennakonpidätyksen-alaista bruttopalkkaa vastaavan määrän. Rekrytointirajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos henkilön työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä.

10. Salassapito

10.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan missä tahansa muodossa saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä mihinkään muuhun kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin (”Luottamuksellinen aineisto”). Tämä salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaista aineistoa tai tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) joka on saatu kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta osapuolelta tai (d) jonka osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa tai (e) jonka osapuoli on velvollinen julkistamaan tai paljastamaan lain, asetuksen tai viranomaismääräyksen perusteella.

10.2 Kun Sopimus päättyy tai kun osapuoli ei enää tarvitse Luottamuksellista aineistoa Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, on osapuolen välittömästi lopetettava toiselta osapuolelta saamansa Luottamuksellisen aineiston käyttäminen sekä palautettava Luottamuksellinen aineisto kaikkine kopioineen, ellei erikseen ole sovittu kyseisen aineiston hävittämisestä. Kummallakin osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.

10.3. Osapuolella on kuitenkin oikeus käyttää toimituksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

10.4 Luottamukselliseen aineistoon liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeenkin ja pysyvät voimassa viisi (5) vuotta Sopimuksen päättymisestä.

11. Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, edellyttäen, että osapuolen ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon estettä sopimuksentekohetkellä ja että osapuoli ei olisi kohtuudella voinut välttää tai voittaa esteen seurauksia. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun osapuoli itse on sen kohteena tai siihen osallisena. Mikäli alihankintaa ei voida hankkia muualta ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa, myös osapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi. Osapuolen on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä, samoin kuin esteen lakkaamisesta, toiselle osapuolelle.

12. Immateriaalioikeuksien loukkaukset

12.1 Atea vastaa siitä, että Atean toimittamat Palvelut eivät loukkaa Suomessa voimassa olevia immateriaalioikeuksia.

12.2 Atea on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan Asiakasta tätä vastaan nostetuissa kanteissa, joissa väitetään, että Palvelu loukkaa kolmannen osapuolen edellä tarkoitettuja oikeuksia edellyttäen, että Asiakas välittömästi ilmoittaa kirjallisesti Atealle vaateista ja antaa Atean käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa Atealle kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot, avun ja valtuutukset. Atea vastaa oikeudenkäynnissä kolmannelle osapuolelle maksettavaksi tuomittujen korvausten maksamisesta, mikäli Asiakas on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

12.3 Mikäli Atea perustellusti katsoo, että Palvelu loukkaa kolmannen osapuolen edellä tarkoitettua oikeutta, Atealla on oikeus kustannuksellaan joko (a) hankkia Asiakkaalle oikeus jatkaa Palvelun käyttämistä taikka (b) vaihtaa Palvelu tai (c) muuttaa sitä siten, että oikeudenloukkaus lakkaa. Mikäli mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista Atealle kohtuullisin ehdoin, Asiakkaan on lopetettava Atean pyynnöstä Palvelun käyttö ja palautettava se, ja Atean on hyvitettävä Asiakkaan Palvelusta maksama hinta toteutunutta käyttöaikaa vastaavalla osuudella vähennettynä.

12.4 Atea ei kuitenkaan vastaa vaatimuksesta, joka (a) perustuu sellaisen yhtiön vaateeseen, jolla on määräysvalta Asiakkaaseen tai johon Asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään; (b) johtuu Asiakkaan Palveluun tekemästä muutoksesta tai Asiakkaan antamien ohjeiden noudattamisesta; (c) johtuu Palvelun käyttämisestä yhdessä muun kuin Atean toimittaman Palvelun kanssa tai (d) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja Asiakkaan käyttöön ilman erillistä veloitusta tarjottua vastaavaa Palvelua.

12.5 Atean vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa 12 sovittuun.

13. Sopimuksen purkaminen

13.1 Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, mikäli toinen osapuoli on joko (a) syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä ole ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun osapuoli huomautti kirjallisesti sopimusrikkomuksesta ja purku-uhasta tai (b) toinen osapuoli on tullut maksukyvyttömäksi tai tämän taloudellinen tilanne on muutoin siten olennaisesti heikentynyt, ettei tämä kykene suoriutumaan sopimusvelvoitteistaan.

13.2 Atealla on lisäksi oikeus purkaa Sopimus, jos Asiakas on laiminlyönyt Sopimuksen mukaisen maksun suorittamisen, eikä ole suorittanut maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Atean lähettämästä huomautuksesta.

13.3 Mikäli Atealla on purkuoikeus, on Atealla oikeus purkaa myös muut Asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset päättymään samanaikaisesti. Mikäli Atealla on purkuoikeus, voi Atea vaihtoehtoisesti keskeyttää Palvelun ja/tai pidättyä omasta suorituksestaan, tämän kuitenkaan rajoittamatta purkuoikeuden myöhempää käyttämistä.

13.4 Mikäli Tuotteita ja/tai Palveluita on hankittu leasingrahoitusehdoin tai ns. as a service –mallilla eli palveluna, Asiakkaalla ei ole oikeutta purkaa Sopimusta kyseisten Tuotteiden ja/tai Palveluiden osalta.

14. Vastuunrajoitus

14.1 Sopimukseen perustuva osapuolen kokonaisvastuu rajoittuu velvollisuuteen korvata toiselle osapuolelle sopimusrikkomuksista aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista (mahdolliset viivästys- ja muut sakot sekä palvelutasosanktiot mukaan lukien) yhteensä enintään kaksitoista ja puoli (12,5) prosenttia niiden Tuotteiden ja/tai Palveluiden hinnasta, joiden toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui. Siinä tapauksessa, että sopimusrikkomus ei ole kohdistettavissa tiettyihin Tuotteisiin ja/tai Palveluihin, korvausvelvollisuus on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään kaksitoista ja puoli (12,5) prosenttia viimeisimmän osapuolten välisen toimituksen kokonaishinnasta. Jos kyseessä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva laskutusjaksoissa laskutettava Tuote tai Palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä kyseisen Tuotteen tai Palvelun osalta on sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kahdella (2).

14.2 Vahingonkorvausta maksetaan vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen sopimusrikkomuksen perusteella maksettavan palvelutasosanktion, viivästys- tai muun mahdollisen sopimussakon.

14.3 Osapuolet eivät ole missään olosuhteissa vastuussa toisen osapuolen välillisistä, epäsuorista tai muutoin vaikeasti ennakoitavista vahingoista, mukaan lukien tuotannon tai liikevaihdon vähentyminen tai keskeytyminen, saamatta jäänyt voitto, Palvelun tai tilojen käytön estymisestä aiheutunut menetys sekä kateosto.

14.4 Osapuoli ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen osapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta.

14.5 Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai salassapitovelvoitetta rikkomalla.

15. Vientirajoitukset

Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen ja Tuotteen alkuperämaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat Tuotteiden, Palveluiden tulosten ja niihin liittyvän teknisen tiedon vientiä Suomesta, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta tuotteita tai teknistä tietoa osapuolille, joille luovuttaminen loukkaa tai saattaa loukata suoraan tai epäsuorasti Suomen tai Tuotteen alkuperämaan lakia tai vientimääräyksiä.

16. Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen

16.1 Osapuolella ei ole oikeutta, ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta, siirtää tätä Sopimusta osaksikaan. Edellä sanotusta huolimatta Atealla on oikeus siirtää tähän Sopimukseen perustuvat saatavansa ja Tuotteiden toimitusta koskeva sopimus kolmannelle osapuolelle.

16.2 Kaikki muutokset tai lisäykset tähän Sopimukseen on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

17. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli osapuolet eivät onnistu saavuttamaan yksimielisyyttä tällaisissa neuvotteluissa kohtuullisen ajan kuluessa, ratkaistaan Sopimuksesta aiheutuvat riidat lopullisesti Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, jossa välimiesten määrä on yksi (1) ja kielenä suomi. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Atealla on kuitenkin aina oikeus vaatia Sopimukseen perustuvan maksamattoman korvauksen suoritusta Helsingin käräjäoikeudessa.