energia-ala toimialaratkaisu Digitalisaatio

It-infrastruktuuriratkaisut energiasektorille

Atea on yksi suurimmista energiasektorin it-palvelujen ja -ratkaisujen toimittajista Suomessa. Käytössäsi on huipputason sertifioitujen asiantuntijoidemme osaaminen ja vankka toimialalta kerätty kokemus.

Atea on energiasektorin it-ratkaisujen osaaja

Jatkuvasti kehittyvän osaamisemme sekä tarkoin valikoitujen teknologiakumppanien ansiosta pystymme tuottamaan huipputurvalliset ja kustannustehokkaat ratkaisut niin sähköntuotannolle, -jakelulle kuin -myyntiin. Eikä osaamisemme rajoitu pelkästään toimistoverkkoihin, vaan kokemuksemme sähköntuotannon tuotantoympäristön it-infrastruktuurin toteutuksista tekee meistä luotettavan kumppanin.

Standardit, korkea tietoturva sekä kaupalliset edellytykset asettavat vähimmäistasovaatimuksia energiasektorin it-ratkaisuille. Tarjoamamme it-infrastruktuuriratkaisut eivät ainoastaan täytä näitä vaatimuksia, vaan ne mahdollistavat menestymisen sekä eturivipaikan energiasektorin toimijoissa. Tämän toteutamme tuottamalla teille asiantuntemusta, koulutusta, kartoituksia ja dokumentaatioita. Kattavasta tarjonnastamme pystymme myös toimittamaan it-järjestelmät, palvelimet ja päätelaitteet.

Kehittyvä it-ympäristö

Toimivalla it-infrastruktuurilla minimoidaan tietojärjestelmien häiriöt ja palvelukatkokset. Tarkoituksena on maksimoida operatiivisten järjestelmien ja dataverkon aktiivilaitteiden toimintavarmuus.

Laadukkaasti toteutetulla it-infrastruktuurilla mahdollistetaan keskitetty sovellusten ja tietoverkon hallinta. Infrastruktuurin laadukkaaseen toteutukseen kuluvat niin palvelinjärjestelmät kuin myös loppukäyttäjien päätelaitteidenkin tietoturva. 

Nykyaikaisella liiketoiminnalle optimoiduilla palveluprosesseilla varmistetaan laadukkaat päätelaitepalvelut sekä sovellustietoinen ja tietoturvallinen toimintaympäristö. Olipa liiketoiminnan kehityssuunta mikä tahansa, on it-infrastruktuuri tärkeä osa liiketoimintaa. 

It-ympäristön ylläpito- ja hallintapalvelut

It-palvelut energia-alalle

Atean it-ympäristön ylläpito- ja hallintapalveluiden avulla varmistat, että tietojärjestelmänne sekä laitteistonne ovat toimintakuntoiset ja takaat parhaan mahdollisen käyttöasteen kaiken aikaa.

Voit valita palvelusta vain haluamasi osa-alueet, ja tällöin näiden palveluprosessien ylläpidosta vastaa Atea. Palvelu kattaa myös ammattitaitoisen asiakastuen, joka on tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Korkeat palvelutasomme pitävät huolen, että ylläpito- ja hallintapalveluissa organisaatiosi saa huipputason osaamisen sekä joustavat palveluprosessit. Asiakastuesta ja vianselvityksestä on tehty  mahdollisimman helppoa. Atean vianselvityspalvelun tavoittaa yhden kontaktipisteen kautta, jolloin häiriötilanteissa omalle organisaatiollesi jäävä työ on minimoitu.

Atea Complete tarjoaa laitevakuutuksen korvaamaan rikkoutuneen laitteen Sähkönjakelussa verkkolaitteiden vioittuminen voi aiheuttaa kohtalokkaita häiriötilanteita. Näiden riskien minimoimiseksi Atea tarjoaa verkkolaitteillenne henkivakuutukseksi Atea Complete ylläpitopalvelua. Palvelu varmistaa, että saat uuden vastaavan laitteen vioittuneen tilalle mahdollisimman nopeasti. Tukipalvelut järjestelmien ylläpitoon Liiketoimintakriittiset palvelut, tietojärjestelmät sekä verkot tarvitsevat jatkuvaa osaavaa tukea, ja tämä prosessi on kätevin hoitaa pätevän yhteistyökumppanin avulla. Palvelua tehostetaan tarvittaessa sopimuskohtaisesti omalla vaihtolaitevarastolla. Atean it-ympäristön ylläpitopalvelu mukautuu liiketoimintanne tarpeisiin, eli pienestä konttorista aina globaaliin toteutukseen. Globaaleissa toteutuksissa hyödynnetään Atea Global Services -palvelumallia joka hallinnoi ja palvelee useilla eri kielillä.

Tuotantoverkkoympäristön valvonta

It-palvelut energia-alalle

Tuotantoverkkoympäristön hallinta ja valvonta ovat keskeisiä prosesseja toimivuuden takaamisessa sekä tapahtumien ennakoitavuudessa. Yhdessä asiakkaan kanssa käydään lävitse valvottavien ja ylläpidettävien palveluiden ja teknologioiden teknologialaitteet, kriittisyysluokat ja sovittavat toimenpideprosessit.

Tuotantoverkon valvontapalvelut käsittävät käytännössä IP-osoitteella olevat verkkolaitteet, joita ovat erilaiset reitittimet, palomuurilaitteet, langattomat verkkolaiteet ja kytkimet, jännevälilinkit eli ns. radiolinkkilaitteet sekä sähköasemien UPS-laitteet.

Voidaan pitää oletusarvona, että sähkönjakelun kannalta tuotantoverkko on aina kriittinen toimintaympäristö, ja Atea noudattaa kaikessa toiminnassaan laatuluokituksia mm. ISO9001 ja 14001 sertifioinnit taatakseen parhaat käytännöt ja prosessit asiakaslupauksen ja sovitun asiakaskokemuksen ja laatulupauksen varmistamiseksi.

Asiakaslähtöinen tietoturva

Atea auttaa tunnistamaan organisaation tietoturvariskit ja analysoimaan verkon ja tietoturvan nykytilan, minkä perusteella varmistamme it-ympäristön parhaan mahdollisen käytettävyyden ja laadukkuuden.

Olemme mukana it-osastonne kehityksen matkalla, johon kuuluvat säännölliset työpajat ja kartoitukset. On olennaista olla tietoinen siitä, millä tasolla tietoturva on ja analysoida sen taso säännöllisesti. Tietoturvan jatkuva kehittäminen antaa työkalut organisaatioympäristön haavoittuvuuksien tai tietoturva-aukkojen tarkasteluun tehokkaasti.

Palvelut tietoturvan ja verkon dokumentointiin

Olemme mukana rakentamassa organisaationne hallinnollista tietoturvaa ja varmistamme yhdessä asiakkaan kanssa, että tarvittavat asiat on dokumentoitu lakien edellyttämällä tavalla. Eräs tapa toteuttaa tätä on tehdä tietoturvasta kokonaisarvio, joka pohjautuu tietoturvan ISO 27001-viitekehykseen. 

GDPR- ja NIS-asetusten vaatimuksiin valmistautuminen

Atean GDPR-nykytila-analyysi edistää asetukseen siirtymistä ja annamme perusteellisen kartoituksen tarvittavista muutostoimenpiteistä. Analyysiin kuuluu kartoitus organisaation tietosuojaympäristöstä, tietosuojan muutosvaatimukset, tietosuojan riskianalyysi sekä toimenpidesuositus osoitusvelvollisuuden täydentymiseksi. Autamme myös tarvittaessa NIS-direktiiviin valmistautumisessa. 

Autamme myös NIS-direktiiviin valmistautumisessa. Direktiivin vaikutuspiirissä ovat myös energia-alan organisaatiot. Direktiivin tavoitteena on lisätä EU-maiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä tietoturvan osalta. Tavoitteena on myös kehittää sähköisten palveluiden tietoturvaa asettamalla sille vähimmäistasovaatimukset ja raportointivelvollisuus, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa jopa sakkoihin.  Atean tietoturvatason kartoituksella ja ohjeistuspalvelulla organisaationne on valmis direktiiviin.

Muut palvelut ja ratkaisut

Tarkoin valikoitujen teknologiakumppaneiden avulla pystymme tarjoamaan parhaat ratkaisut energia-alan vaatimusten mukaisesti. Kun maailma muuttuu, varmistamme paikat kehityksen eturivistä. Asiantuntijoidemme jatkuvasti kehittyvä osaaminen pitää huolen, että saatte parhaim-mat ja edistyneimmät ratkaisut ja palvelut energiatuotannon tueksi.

Sähköverkkoyhtiöiden ja sähkönmyyntiyhtiöiden vaativiin tarpeisiin tarjoamme tapauskohtaisesti seuraavia kokonaisuuksia.

Tietoliikenteen ja tietoturvan ratkaisut

Verkko- ja tietoturvalaitteiden hallinta- ja valvontapalvelut, joihin sisältyy esimerkiksi tietolii-kenteen optimointi ja tietoturvauhkien torjunta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi keskitetyllä sovellustietoisella dataverkon palomuurilla. Ratkaisujen ja palveluiden piiriin kuuluvat asiak-kaan valinnan mukaan esimerkiksi palomuurit, lähiverkkokytkimet, langattoman verkon tuki-asemat ja etäyhteysratkaisut.

Monipuoliset ylläpitopalvelut

It-järjestelmien, palvelinten ja päätelaitteiden ylläpito-, hallinta- ja valvontapalvelut. Sovellusten hallintaa helpotettu keskitetty jakelupalvelu varmistaa sovellusten turvallisen levityksen loppu-käyttäjien päätelaitteille.

Yksi palvelupiste kaikille jatkuville palveluille
Asiakkaalle toteutettavien palveluiden hallinnan ja valvonnan helpottamiseksi tarjotaan yksi hallintapiste. Tähän kuuluvat asiakkaan valinnan mukaan myös tieto- ja palvelinjärjestelmien ylläpidolliset työt sekä loppukäyttäjäympäristön valvonta.

Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut

Aidosti kiinnostuneena asiakkaidemme IT-infrastruktuurin kehittämisestä tarjoamme esimerkiksi monipuolisen sovellusarkkitehtuurityöpajan asiakkaan infrastruktuurin kehittämiseksi ja tieto-turvan ja tietoliikenteen dokumentaatiopalveluita. Projektiluonteisina töinä teemme esimerkiksi langattoman verkon kuuluvuusaluemittauksia ja sovellus- ja tietoturvamonitorointia.

Rahoitus

Atea Finance auttaa rahoittamaan laite- ja projektihankinnat asiakkaan hankintamallin mukaises-ti, olipa kyseessä projektin rahoitus, päätelaite tai verkkolaite palveluna, teknisten laitteiden leasing rahoitus tai kaikkien näiden yhdistelmä. Atea Finance huolehtii rahoitetun omaisuuden elin-kaaren hallinnasta sekä omaisuusrekisteristä (asset management).

Sovellusten elinkaaren hallinta

Kokonaisuus sisältää sovellusten vakioinnin, hankinnan, ylläpidon ja käytöstä poistamisen. Tar-vittaessa palvelu pitää sisällään myös sovellusten levityksen ja jakelun asiakasympäristöihin.

 

Miksi Atea?

Atea tähtää aitoon kumppanuuteen

Ateasta saat monipuolisen it-infrastruktuurin ja tietoturvan asiantuntijaosaamisen, joustavat palveluprosessit ja alan johtavimpien teknologiakumppanien ratkaisut. Emmekä nyt tarkoita pelkästään toimistoverkkoja, vaan kokemuksemme sähköntuotannon tuotantoympäristön it-infrastruktuurista tekee meistä ykkösvalinnan.

Ratkaisukeskeinen yrityskulttuuri yhdistettynä tehokkaaseen palvelukehitykseen takaa modernin väylän digitalisaation huipulle. Atea on sopivissa kohdissa joustava ja ketterä palveluntarjoaja - palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti, mutta tietoturvasta ja käytettävyydestä tinkimättä. Tuemme asiakkaan tavoitteita ja etuja antamalla parasta mahdollista palvelua olemalla joustavin ja luotettavin kumppani. 

Olemme toteuttaneet useita energia-alan tuotantopuolen ratkaisuja

Atealla on laaja kokemus it-infrastruktuuripalveluiden toteutuksissa, verkko- ja laiteinfrastruktuurin toteutuksesta tuotantopuolella, automaatioverkkojen käytettävyyden varmistamisesta (mm. voimalaitoksilla) sekä näkyvyyden lisäämisestä toimistoverkkojen ja tuotannolle kriittisten järjestelmien väliseen tietoliikenteeseen.

Sovellus- ja identiteettitietoisuus sekä muut seuraavan sukupolven älykkäät teknologiat ovat meille tuttuja käytännössä, eivätkä vain myyntiesityksissä. Lisäksi toimitamme kaikkea mitä it-sovellusinfra tarvitsee. 

Teknologiaratkaisut alan huipputoimittajilta

Tarkoin mietittyihin ratkaisuihimme ja palveluihimme kuuluu olennaisena osana testatut ja hyväksi koetut palvelu- ja tuotantoprosessit, joita yhdessä teknologiatoimittajien kanssa kehitetään aktiivisesti. Toimimme tiiviissä yhteistyössä tarkoin määriteltyjen alihankkijoiden kanssa, jota tuottavat Atealle alihankintana sovittuja prosesseja Atean korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti. 

Atealta saat parhaan tiimin kehittämään ympäristöäsi monipuolisesta asiantuntijoiden joukosta. Osaamista ja kokemusta on jokaiseen tarpeeseen: konesaleihin, perustietotekniikkaan, verkkoon, Microsoft-ympäristöihin, tuottavuuteen ja strategisten liiketoimintajärjestelmien ylläpitämiseen.

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer