Siirry sisältöön
Ateassa pyrimme vastaamaan myös koulumaailman muutoksiin ja sitä varten olemme kehittäneet Atea Smart School -konseptin. Smart School -konsepti on modulaarinen ja kattaa laajasti sekä olemassa olevien, että uusien koulujen tarpeita. Konseptissa yhdistyvät parhaat opetusta tukevat tietotekniset ratkaisut ja opetusvälineet, sekä hyvinvointia mittaavat teknologiat.

Atea Smart School on rakennettu vastaamaan koulumaailman muutoksiin

Teknologia ei yksin takaa hyviä oppimistuloksia, mutta uudet laitteet, ratkaisut ja työtavat auttavat lisäämään motivaatiota ja hyvinvointia sekä pitkällä aikavälillä edistävät tavoitteiden parempaa toteutumista. ​ 

Atea Smart School -konsepti on rakennettu vastaamaan koulumaailman muutoksiin uuden opetussuunnitelman (OPS 2016) tueksi ja se lähtee liikkeelle oppilaitoksen vision ja koulun kehittämisen näkökulmasta. Teknologia on toissijainen asia, oppimisympäristö rakennetaan pedagogiikan ehdoilla, käyttäjälähtöisesti. Lisäksi konseptiin voidaan yhdistellä erilaisia hyvinvointiteknologian ratkaisuja, kuten esimerkiksi melutasoa tai hiilidioksidin määrää luokkahuoneissa mittaavia sensoreita.

Atea Smart School -konseptin modulaarisuuden ansiosta se soveltuu jo toimiville sekä vasta suunnittelu- tai rakennusvaiheessa oleville kouluille. Konsepti on skaalautuva, joten toiminnallisuuksien laajentaminen esimerkiksi lisärakentamisen yhteydessä tai useampiin toimipaikkoihin on mahdollista joustavasti.

Tietosuoja (GDPR), identiteetin hallinta ja datan integrointi ovat Atea Smart School -konseptin keskiössä varmistaen, että tekninen alusta toimii tietoturvallisesti ja joustavasti oppilaitosten tulevaisuuden tarpeiden mukaan. 

Atea pyrkii tukemaan koulumaailmaa kehittämällä Smart School -oppimisympäristökonseptia jatkuvasti uuden opetussuunnitelman mukaisesti yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Älykäs koulupäiväkokemus

Kuva koulupäiväkokemuksen etenemisestä.

Smart Schoolin osa-alueet

Älykkäät tilat: työympäristöä ymmärtämällä mielekkäämpään lopputulokseen.

Wellbeing-sovellus: päivittäisen hyvinvointitiedon osallistava, mutkaton ja turvallinen kerääminen.

Dataohjattu analytiikka: nopeampi reagointi muutoksiin, valmiit näkymät päätöksenteon tukena – tiedolla johtaminen. 

Laitteet: henkilökohtaisten laitteiden järkevä hankinta, elinkaaripalvelut sekä palveluiden ja sovellusten hankinta.

Älykkäät tilat

Miksi kiinnostua tilojen käytöstä, tilasta ja laadusta?

Koska teknologia on nykyään olennainen osa jokapäiväistä elämäämme, tilankäyttäjien tarpeet kehittyvät sen mukaisesti. Atean älykkäät tilat -ratkaisun ajatuksena on muuttaa työpaikat ja kouluympäristöt hyödyntämään uusinta kestävää teknologiaa ja modulaarista arkkitehtuuria. 

Kouluympäristössä mm. tilojen valaistus, sisäilman laatu ja viihtyisyys vaikuttavat oppilaiden keskittymiskykyyn ja mielialaan oppitunnin aikana. Atean Smart School -konseptin avulla koulujen on mahdollista yhdistää tiloista saatua dataa oppilailta kerättyyn hyvinvoinnin dataan sekä oppilastietojärjestelmän dataan. Tätä tietoa analysoimalla voidaan löytää korrelaatioita esimerkiksi oppilaiden opiskelumenestyksen vaihteluihin.

Tilojen todellisen käyttöasteen ymmärtäminen yhdistämällä tiedot varaustiedoista ja mitatuista arvoista tiloissa mahdollistaa tilasuunnittelun ja -tarpeen optimoimisen. Tämä antaa faktapohjaista tietoa investointipäätösten tueksi.

Mihin Älykkäät tilat -ratkaisu perustuu?

Atean älykkäät tilat -ratkaisu on esineiden internetiin (IoT) perustuva palvelu, joka kerää reaaliaikaista tietoa IoT-alustalle. Data on helposti jalostettavissa syvempiä analyyseja varten sekä visualisoitavissa helppolukuisiksi näkymiksi, joita voidaan jakaa roolipohjaisesti esimerkiksi toimitilojen infonäytöille ja mobiilisovellukseen.

Dataa kerätään kiinteistön sisätilojen, kokous-/luokkahuoneiden ja muiden työtilojen käytöstä ja tilasta sekä toimitetaan muiden Atea Smart School -konseptissa olevien palveluiden käyttöön esimerkiksi oppituntien, kokousten, oppilaiden ja henkilöstön hallintaa varten. Kerätty data tallennetaan pitkän aikavälin analyyseja varten.

Atean ratkaisu tarjoaa empiirisiä tietoja jokaisesta työtilasta keräämällä dataa tiloihin asennetuista sensoreista. Sensorit voivat kerätä tietoa mm. lämpötilasta, ilmankosteudesta, äänentasosta (dB), hiilidioksidipitoisuudesta (CO2), ilmanpaineesta, VOC-arvoista (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ja läsnäolosta (infrapunatekniikka PIR). Atean ratkaisu pohjautuu avoimiin rajapintoihin, jolloin ratkaisu ei ole sidottu tiettyyn sensorivalmistajaan, -malliin tai teknologiaan.
Taloautomatiikan integroiminen Atea Smart School -konseptiin mahdollistaa datan rikastamisen ja mahdollisuuksien mukaan myös kaksisuuntaisen viestiliikenteen, jolla voidaan ohjata tilojen automatiikkaa analytiikan tuella.

Hyvinvointi ja sen mittaaminen

Miksi hyvinvointia kannattaa mitata?

Useissa tutkimuksissa motivaation ja hyvinvoinnin on todettu olevan tärkeitä oppimistuloksiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen onkin siksi nostettu useissa oppilaitoksissa keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Atea Smart School -konseptiin kuuluvalla Wellbeing-sovelluksella opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin mittaaminen on helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Kertyvä data tarjoaa opetuksen järjestäjälle, koulun johdolle ja opettajille arvokasta, ajantasaista tietoa, jota voidaan käyttää toiminnan kehittämiseksi. Hyvinvoinnin osa-aluetta konseptissa kehitämme yhdessä kumppanimme School Day:n kanssa.

Kertynyttä hyvinvointitietoa voidaan tarkastella määräajoin toimitettavista raporteista ja se voidaan yhdistää oppilaiden koulumenetyksestä kertyneeseen tietoon. Näin voidaan mahdollisesti puuttua epäkohtiin aiemmin ja siten tehostaa varhaista puuttumista. Lisäksi hyvinvointitiedot voidaan edelleen yhdistää muihin datalähteisiin rikastamaan kokonaisuutta.

Miten hyvinvointiratkaisu toteutetaan?

Atea Smart School -konseptissa hyvinvointia mitataan käyttäjien päätelaitteisiin asennettavalla Wellbeing-sovelluksella. Käyttäjät vastaavat vaihtuviin, hyvinvoinnin asiantuntijoiden laatimiin kysymyksiin muutamia kertoja päivässä. Käyttäjiä aktivoimalla heitä saadaan kiinnostumaan omasta hyvinvoinnistaan ja samalla kerättyä hyödynnettävää tietoa koulun johdolle ja päättäjille. Valmiiden kysymysten lisäksi oppilaitos voi lisätä sovellukseen omia kysymyksiään. 

Kysy lisää

Janne Konttinen
Janne Konttinen
Advisor, Education

Janne Konttisen vastuulla on opetukseen ja oppimiseen liittyvien palveluiden suunnittelu ja johtaminen. Hänen erityisosaamistaan ovat kaikki koulun digitalisaatioon liittyvät asiat. Jannen toimialuetta on koko Suomi.

Simon Koivumaa
Apple Business Manager

Simon Koivumaalla erinomaiset taidot kaikissa koulun digitalisaatioon liittyvissä asioissa. Hän on toiminut opettajana ja tvt-kouluttajana Suomessa ja Ruotsissa.