28-11-2022

Teknologiahyväksynnän merkitys sujuvassa käyttöönottoprosessissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ on muutoksessa digitalisaation, teknologian hyödyntämisen, työvoiman vähentymisen sekä väestön ikääntymisen vuoksi. Tulevat hyvinvointialueet rakentavat palveluja entistä vahvemmin erilaisiin digitaalisiin ja teknologisiin järjestelmiin pohjautuviksi. Yksilön näkökulmasta työn tekemisen tavat uudistuvat ja teknologiahyväksynnällä on iso merkitys uusien teknologioiden käyttöönottoprosessissa.

Anna Lahti
Advisor, Health Care & Social Services
Kuvituskuva, Terveysteknologiat.

Terveydenhuollon rutiinitehtäviin on jo tarjolla teknologisia ratkaisuja, robotiikkaa ja tekoälyä, joilla voidaan helpottaa niin lääkäreiden kuin hoitajien työkuormaa. Organisaatioiden johtamistaitoihin ja kykyyn vahvistaa palveluja asiakaskeskeistä hoitoa tukeviksi vaikuttavat useat eri tekijät. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi asiakkaiden osallisuuden vahvistuminen, teknologian hyödyntäminen yksilön hyvinvoinnin ennakoinnissa ja kyky sopeutua tuleviin muutoksiin tietoa hyödyntäen.

Työn tekemisen tavat uudistuvat 

Henkilöstön näkökulmasta uudet digitaaliset ja teknologiset ratkaisut muuttavat aina työn tekemisen tapoja. Sopeutumiseen tarvitaan aikaa uusien käytänteiden ja tietotaidon vahvistamiseksi. Teknologian ei nähdä korvaavan terveysalan ammattilasten työtä, vaan toimivan sen tukena. Siksi meidän on hyvä ymmärtää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilön kykyyn hyväksyä ja ottaa käyttöön uusia teknologioita.  

Yksilöiden näkökulmasta teknologian käytön hyväksyntää voidaan tarkastella erilaisten teknologian hyväksymisen mallien, kuten TAM:n (Technology acceptance model) avulla. Hyödyntämällä teknologiahyväksymisen mallia, voidaan ymmärtää paremmin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ratkaisujen käyttöön ja sitä kautta teknologian tarjoamien hyötyjen saavuttamiseen. Kun taas keskustellaan tarkemmin terveys- ja hyvinvointiteknologiasta, on tärkeää huomioida, miten laajasta kokonaisuudesta puhutaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon teknologia voi olla kaikkea digitaalisesta kuumemittarista edistyneempään tekoälyä hyödyntävään sensoriteknologiaan, jonka avulla voidaan tukea itsenäistä kotona asumista. 

Teknologiahyväksymisen tekijät yksilön näkökulmasta 

Teknologian hyväksyntää voidaan tarkastella myös hyväksyntää tukevien tekijöiden näkökulmasta. Näitä tukevia tekijöitä ovat teknologian koettu helppokäyttöisyys sekä hyödyllisyys. Helppokäyttöisyys kuvaa sitä, kuinka helppokäyttöiseksi käyttäjä uskoo teknologian. Hyödyllisyys taas sitä, kuinka hyödylliseksi ja suorituskykyä lisääväksi käyttäjä uskoo teknologian käytön työssään. Koettu helppokäyttöisyys ennustaakin usein koettua hyödyllisyyttä ja hyödyllisyys vahvistaa käyttöaikomusta.

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi on hyvä huomioida myös mahdollistavat olosuhteet eli kuinka käyttöönottoa tuetaan organisaation sisällä. Asenne teknologian käyttöön ja sen myötä aikomus käyttää teknologiaa yhdistyvät näistä tekijöistä. Lisäksi teknologian hyväksynnän mallissa muuttuvina tekijöinä kuvatut ikä, sukupuoli, kokemus ja käytön vapaaehtoisuus ohjaavat käyttöaikomukseen ja sen kautta itse käyttöön. On myös tärkeää huomioida ammattilaisten erilainen hyväksynnän taso ja kokemus.

Sote-uudistuksen tavoitteina on mm. turvata yhdenvertaisia ja laadukkaita palveluja, parantaa palvelujen saatavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Hyvinvointiteknologian käytöllä voidaan vastata näihin tavoitteisiin. Asiakkaille näkyvien muutosten taustalla tärkeäksi toiminnaksi nousee myös palvelusta saatavan tiedon tuottaminen ja sen hyödyntäminen. Kun huomioimme teknologian käyttöön johtavia, asenteisiin ja hyväksyntään liittyviä elementtejä, osaamme auttaa terveydenhuollon ammattilaisia ymmärtämään paremmin, mitä potentiaalia teknologian hyödyntämisellä on.

Meillä Ateassa ymmärretään teknologiahyväksynnän merkitys eri ratkaisujen käyttöönotossa ja haluamme olla kehittämässä terveyspalveluja yhdessä asiakkaan kanssa. Atean ylläpitämä Tiera Verkkokauppa plus on osallistunut kuluvan vuoden aikana tulevien hyvinvointialueiden ICT:n rakentamiseen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuonna 2023 kriittisimmän siirtymävaiheen jälkeen palveluiden kehittäminen nousee entistä suurempaan rooliin ja sote-uudistuksen hyödyt tulevat näkymään entistä selvemmin. Atean laaja asiantuntijajoukko sekä alan parhaat kumppanit ovat tulevaisuudessakin tukenasi sote-palveluiden ICT-muutoksessa. Tiera Verkkokauppa plussasta löydät tarpeisiisi istuvat ratkaisut myös hyvinvointiteknologian osalta. Kirjaudu verkkokauppaan »