15-12-2022

Näin onnistut uuden hyvinvointiteknologian käyttöönotossa

Hyvinvointiteknologioiden käyttöönotto ei ole mahdoton tehtävä, mutta uusien teknologioiden juurruttaminen käytäntöön vaatii suunnitelmallisuutta.

Anna Lahti
Advisor, Health Care & Social Services
terveysteknologian käyttöönotto

Sosiaali- ja terveysministeriön, vuonna 2020 julkaistulla Kansallisella ikäohjelmalla pyritään turvaamaan hyvä ikääntyminen ja iäkkäiden henkilöiden palvelujen parantuminen. Tavoitteina ovat mm.  

  • työ- ja toimintakyvyn parantamiseen ja vapaaehtoistoimintaan liittyvät toimenpiteet 
  • palveluiden toteuttaminen sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. 
  • asiakkaiden itsenäistä suoriutumista ja asumista tukevien älykkäiden teknologioiden hyödyntäminen (KATI-ohjelma).  

Toimenpiteillä parannetaan ikääntyvien hyvinvointia ja mahdollistetaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ikäihmisille suunnattuja teknologiaratkaisuja onkin jo käytösssä laajalti Suomessa. 

Teknologioiden ja erilaisten digiratkaisujen käyttöönotto tulee olla käyttäjälähtöisesti toteutettu. Käynnissä oleva SOTE-uudistus mahdollistaa organisaation sisäisten toimintatapojen ja prosessien uudelleen tarkastelun. Jotta teknologia integroituu sujuvasti osaksi palvelujärjestelmää, tulee huomioida henkilöstön teknologiahyväksyntään, kouluttamiseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvät näkökulmat.  

Näin onnistut käyttöönotossa  

1. Ymmärrys 

Selvitä, minkälainen kyvykkyys organisaatiossa on hyvinvointiteknologian käyttöönotolle. Ymmärrä, minkälaiseen toimintaympäristöön ja mille käyttäjäryhmälle ratkaisuja ollaan viemässä. Huomio erilaisten ratkaisujen tarve eri toimialoilla. Näin varmistetaan, että teknologiahyöty ja tarve kohtaavat. 

2. Perehdytys 

Varmista käyttöönoton koulutukset jo varhaisessa vaiheessa. Opastamisen ja perehdytyksen tuki tulisi mahdollistaa sekä käyttöönottoa edeltävästi ja käytönoton aikana. Varmista myös, että käytön aikana esille nousevia kysymyksiä ja palautetta on mahdollista esittää.   

3. Sitouttaminen 

Huolehdi, että kaikki ymmärtävät ja ovat tietoisia uuden teknologian käyttöönotosta sekä tavoitteista. Selvitä, onko organisaatiossa aikaisempia käyttökokemuksia tai pilotteja liittyen käyttöönotettavaan ratkaisuun. Näin vahvistetaan ymmärrystä siitä, voiko ammattilaisilla olla käyttöönottoon vaikuttavia negatiivisia kokemuksia, jotka hidastavat uusien ratkaisujen juurtumista käytäntöön. 

4. Vastuu 

Valvo, että käyttöönottoa tuetaan joka tasolla, myös infran näkökulmasta. Määrittele käyttöönoton vastuuhenkilöt. Turvaa käytön aikainen laitteiston ylläpito, huolto sekä ohjelmistopäivitykset.  

 

Atean ja Tiera Verkkokaupan avulla onnistut myös uusissa hyvinvointiteknologiaan liittyvissä käyttöönottoprosesseissa. Vuonna 2023 kriittisimmän siirtymävaiheen jälkeen palveluiden kehittäminen nousee entistä suurempaan rooliin ja sote-uudistuksen hyödyt tulevat näkymään entistä selvemmin. Atean ja Tiera Verkkokaupan laaja asiantuntijajoukko sekä alan parhaat kumppanit ovat tulevaisuudessakin tukenasi sote-palveluiden ICT-muutoksessa.