Ostoskori

Ostoskori on tyhjä

Language
Uusi asiakas
Alv. 0%

Atea Finland Oy:n eShop toimitusehdot

1. Toimitusehtojen soveltaminen

Näitä eShop laite- ja ohjelmistotoimitusehtoja sovelletaan Atea Finland Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) ja asiakkaan väliseen, Toimittajan eShopin välityksellä tehtyyn laitteiden, komponenttien ja/tai vakio-ohjelmistojen (jäljempänä yhdessä ”Tuotteet”) myyntiä ja/tai käyttöoikeuden luovuttamista koskevaan sopimukseen (jäljempänä ”Sopimus”) sekä Toimittajan eShopin käyttöön.

Toimittajan eShopin käyttö edellyttää voimassa olevan Toimittajan asiakkaalle myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan (jäljempänä yhdessä ”Tunnukset”) käyttöä. Ottamalla Tunnukset käyttöön asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin eShop laite- ja ohjelmistotoimitusehtoihin ja sitoutuu niitä noudattamaan.

2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuksen koostumus

Tilaus sitoo asiakasta, kun asiakas on välittänyt Tuotteita koskevan tilauksen Toimittajalle painamalla tilauksen vahvistuspainiketta. Tuotteiden toimitusta koskeva Sopimus Toimittajan ja asiakkaan välille syntyy ja tulee voimaan, kun asiakas vastaanottaa Tuotteiden tilausta koskevan tilausvahvistuksen. Mikäli asiakas on ilmoittanut, ettei se halua vastaanottaa erillistä tilausvahvistusta, Sopimus syntyy myös, kun Toimittaja on toimittamalla Tuotteet hyväksynyt asiakkaan Tuotteita koskevan tilauksen.

3. Käyttäjätunnukset

Toimittaa toimittaa asiakkaalle eShopin käytön edellyttämät Tunnukset tai myöntää asiakkaalle oikeuden luoda itse Tunnuksia. Asiakas on velvollinen huolehtimaan Tunnusten säilytyksestä siten, että niitä voivat käyttää vain asiakkaan lukuun työskentelevät, Tuotteita koskevien tilausten tekemiseen oikeutetut henkilöt. Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Toimittajalle kirjallisesti, mikäli sen Tunnukset ovat kadonneet tai päätyneet kolmannen osapuolen haltuun. Asiakas vastaa kaikista sen Tunnuksilla tehdyistä tilauksista sekä Tunnusten luvattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista, kunnes Toimittajalla on ollut mahdollisuus sulkea Tunnukset asiakkaan kirjallisen ilmoituksen johdosta.

4. Toimitusehdot

Toimitusehto on vapaasti Toimittajan ilmoittamassa paikassa (Incoterms 2000, Ex Works).

Asiakas on velvollinen tarkastamaan sille toimitetut Tuotteet huolellisesti ja reklamoimaan viipymättä mahdollisista Tuotteiden toimituksessa olevista virheistä. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei asiakas ole esittänyt Toimittajalle Tuotteiden toimitusta koskevaa kirjallista huomautusta seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteen toimituspäivästä.

5. Toimitusaika

Toimittaja toimittaa Tuotteet sovittuna toimitusaikana. Ellei toimitusaikaa ole kirjallisesti sovittu, Toimittaja toimittaa Tuotteet kohtuullisessa ajassa sopijapuolten välisen Tuotteiden toimitusta koskevan Sopimuksen voimaantulon jälkeen edellyttäen, että kyseisiä Tuotteita on saatavilla. Mikäli sovittuja Tuotteita ei ole saatavilla, Toimittaja toimittaa Tuotteet kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun niitä on jälleen saatavilla.

Mikäli Toimittajalla on erääntyneitä saatavia asiakkaalta, on Toimittajalla oikeus pidättyä Tuotteiden toimituksesta, kunnes asiakas on suorittanut erääntyneet maksunsa. Sovittua toimitusaikaa pidennetään vastaavasti.

Tuotteet katsotaan toimitetuksi, kun ne on toimitettu Toimittajan osoittamaan paikkaan.

6. Toimitusmaksut

Atea eShopin yleiset toimitusmaksut Suomeen (alla mainitut hinnat alv 0%) ovat:

7,00€ - alle 600€ tilauksille
18,00€ - alle 1500€ tilauksille
25,00€ - alle 5000€ tilauksille
28,00€ - yli 5000€ tilauksille

Ota yhteys asiakaspalveluun ulkomaantoimituskulujen selvittämiseksi.

7. Hinnat ja maksuehdot

Tuotteiden hinnat on kuvattu eShopissa ja/tai Tuotteiden tilausta koskevassa tilausvahvistuksessa. Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, sovelletaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Verojen tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruuden tai kantoperusteen muuttuessa joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen johdosta ennen Tuotteiden toimituspäivää, on Toimittajalla oikeus muuttaa Tuotteiden hintoja edellä mainittua muutosta vastaavasti.

Mikäli Tuotteen hinnoittelu perustuu sen valmistajan ja asiakkaan Tuotteelle sopimaan normaalia alhaisempaan hintaan, eikä Tuotteen valmistaja suostu toimittamaan kyseisiä Tuotteita Toimittajalle edellä mainitulla hinnalla, on Toimittajalla oikeus hinnoitella Tuote uudelleen Tuotteen valmistajan Toimittajalta veloittamaan hintaan perustuen.

Mikäli Tuotteen hinnoittelu perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseisen valuutan kurssi vahvistuu olennaisesti Sopimuksen solmimishetken kurssiin verrattuna, on Toimittajalla oikeus muuttaa Tuotteen hintaa valuuttakurssin muutosta vastaavasti.

Atea pyrkii parhaansa mukaan siihen, että Tuotteiden hinnat eShopissa olisivat oikeat ja ajantasaiset, mutta Atea ei myönnä mitään takuuta hintojen oikeellisuudesta. Mikäli Tuotteen ilmoitettu hinta eShopissa poikkeaa huomattavasti todellisesta hinnasta, on poikkeuksellisen alhainen verrattuna yleiseen hintatasoon tai virhe on muutoin sillä tavoin selvä, että Asiakas ymmärtää tai Asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseisen Tuotteen hinnan olevan virheellinen, virheellinen hinta ei sido Ateaa. Mikäli Tuote on jo toimitettu Asiakkaalle, on Asiakas velvollinen maksamaan Atealle virheellisen hinnan ja todellisen hinnan välisen erotuksen.

Tuotteiden toimitusta koskevassa Sopimuksessa sekä Toimittajan hinnastoissa ja tarjouksissa esitetyt hinnat koskevat pakkaamatonta Tuotetta. Toimittajalla on oikeus laskuttaa käsittely- ja toimituskulut erikseen Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Toimittajalla on oikeus veloittaa pientoimituksista erillinen, kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukainen pientoimituslisä.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Tuotteet laskutetaan toimituksen tapahduttua kohdan 5 mukaisesti. Maksuehto on kahdeksan (8) päivää netto laskun päiväyksestä. Asiakas on velvollinen suorittamaan vuotuista viivästyskorkoa viivästyneelle maksusuoritukselle eräpäivästä lukien kahdeksantoista (18) prosenttia. Toimittajalla on oikeus periä asiakkaalta viivästyskoron lisäksi kohtuulliset perintäkulut.

8. Omistus- ja käyttöoikeus

Omistusoikeus toimitettuihin laitteisiin ja komponentteihin siirtyy asiakkaalle ja asiakkaan käyttöoikeus vakio-ohjelmistotuotteisiin alkaa, kun asiakas on maksanut Tuotteet kokonaisuudessaan.

9. Tuotteiden toimitukseen ja Tuotteisiin sovellettavat ehdot

Toimitettuihin Tuotteisiin sovelletaan kaikilta osin, mukaan lukien käyttöoikeus- ja takuuehtot sekä vastuut, yksinomaan Tuotteen valmistajan omia vakioehtoja, joihin asiakas on velvollinen oma-aloitteisesti tutustumaan ja joihin liittyen on lisätietoja saatavilla Tuotteen mukana toimitettavassa aineistossa tai Tuotteen valmistajan verkkosivuilla. Solmimalla Tuotteiden toimitusta koskevan Sopimuksen asiakas vahvistaa tutustuneensa edellä mainittuihin Tuotteita koskeviin valmistajan omiin vakioehtoihin ja sitoutuu niitä kaikilta osin noudattamaan. Edellä mainitusta syystä Toimittaja toimittaa Tuotteet sellaisena kuin ne ovat, eikä Toimittaja anna toimittamilleen Tuotteille muuta takuuta tai sitoumusta kuin edellä kuvatut Tuotteen valmistajan mahdolliset takuut ja sitoumukset.

10. Ylivoimainen este

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan Toimittajaa kohdanneeksi ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen koh-teena tai siihen osallisena.

11. Sopimuksen purkaminen

Toimittajalla on oikeus purkaa Tuotteiden toimitusta koskeva Sopimus, jos asiakas ei suorita erääntynyttä maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta Toimittajan kirjallisesta huomautuksesta, eikä asiakas ole edellä mainitun ajan kuluessa asettanut Toimittajalle hyväksyttävää vakuutta Sopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta.

12. Muut ehdot

Kaikki lisäykset ja muutokset Tuotteiden toimitusta koskevaan Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

Toimittajalla on oikeus siirtää Tuotteiden toimitusta koskeva Sopimus kolmannelle osapuolelle.

Toimittajalla on oikeus käyttää asiakasta referenssinä sekä tässä tarkoituksessa liittää asiakkaan nimi ja liikemerkki sekä yhteystiedot painetussa, tulostetussa tai elektronisessa muodossa (mukaan lukien www-sivut) oleviin asiakas- ja yhteistyökumppaniluetteloihinsa.

13. Vastuunrajoitus

Toimittaja ei milloinkaan vastaan mistään Tuotteiden toimitukseen tai toimitusta koskevaan Sopimukseen tai Toimittajan eShopin käyttöön liittyvästä välillisestä vahingosta, kuten esimerkiksi kateostoista, käytön tai käyttöhyödyn menetyksestä, saamatta jääneestä tulosta taikka tiedon tai tiedostojen tuhoutumisesta. Toimittajan vastuu Tuotteiden toimitukseen tai toimitusta koskevaan Sopimukseen tai eShopin käyttöön liittyen rajoittuu kaikissa tapauksissa korkeintaan viiteentoista (15) prosenttiin sen Tuotteen hinnasta, jonka toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui.

Toimittaja ei vastaa mistään Toimittajan eShopin käyttökatkosten tai teknisten häiriöiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

14. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tuotteiden toimitusta koskevaan Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tuotteiden toimitukseen tai toimitusta koskevaan Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Toimittajan ja asiakkaan välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä Helsingissä yhden välimiehen toimesta.